top of page

חידות הורים

במסגרת החידון העירוני "אלוף השפה העברית"

חידה שלישית

כיייינרת, האדווום ו-תיכוווווון = ברכה לאדם בד"כ ביום הולדתו

(2 מילים: 6, 4)

מהו מטבע הלשון המסתתר כאן?

חידה רביעית

1. רשמו נא את המספר המתקבל מן המשפט הבא, בספרות:

"שסופרת את האות הראשונה (כמה פעמים מופיעה בקטע כלשהו), שסופר מ-סימן, שסופרים, ושסופרת ש"ח, ושסופר אגורות."

2. בחרו את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הבאות:

א. שמונה אלף שמונה מאות שמונים ושמונה ש"ח ושמונים אגורות

ב. שמונת אלפים שמונה מאות שמונים ושמונה ש"ח ושמונים אגורות.

ג. שמונת אלפים שמונה מאות שמונים ושמונה ש"ח ושמונה אגורות.

ד. ששת אלפים שש מאות שישים ושש ש"ח ושישים אגורות.

חידה שנייה

חץ מעוגל ואף 5 טרי אביבי ועדכני.

מהי המילה הנרדפת המתאימה לקבוצה זו?

חידה ראשונה

שמאי והלל (מצאו) חלק של שיר, במבנה מגורים, (והראו זאת) למסגרת הקבוצות המתחרות במשפחה.

מהו המכנה המשותף?

חידה 1

פתרון החידה הראשונה

המכנה המשותף לכולם:

המילה בית

בית שמאי ובית הילל.

בית הוא חלק משיר וגם מבנה מגורים.

בית הוא גם מספר קבוצות המתחרות בספורט וגם משפחה - בית אב.

פתרון החידה שנייה

אריכות ימים

פתרון החידה השלישית

המילה רענן

פתרון החידה הרביעית

ג'.

חידה 2
חידה 3
חידה 4
bottom of page