top of page

כתיבה עיתונאית

במהלך המפגשים בסדנת הכתיבה לומדים הילדים את מבנה העיתון, בעלי התפקידים במערכת, מאפייני הכתיבה העיתונאית ותפקיד העיתונאי.

התלמידים מתנסים בהפקת ניוזילטור העוסק בתחום השפה העברית ועידוד הקריאה.

תמונות מעשיה ותוצרי תלמידים

bottom of page